Карамушка Л.М. - Технології роботи організаційних психологів

Категория: Бизнес-психология, Психодиагностика, Психология управления, Менеджмент, маркетинг | Просмотров: 8696


Скачать по прямой ссылке

alt  Название: Технології роботи організаційних психологів
  Автор: За наук. ред. Карамушки Л.М.
  Издательство: ІНКОС
  Год издания: 2005
  Страниц: 366
  Формат: doc
  Размер: 6,69 Мб
  ISBN: 966-8347-16-1
  Качество: отличное
  Язык: украинский
 
У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми практичної організаційної психології.
У першій частині, яка складається з семи розділів, розкривається сутність організації та роль організаційних психологів у психологічному забезпеченні її діяльності. Детально аналізуються такі проблеми: структура організації та її основні функції; предмет та завдання організаційної психології (психології організацій); моделі психологічної служби для вирішення психологічних проблем в організаціях; основні види діяльності організаційних психологів; зміст та особливості технологічного підходу в роботі організаційних психологів; особливості використання активного соціально-психологічного навчання та психолого-організаційного консультування у процесі реалізації технологічного підходу.
У другій частині посібника, яка містить дев'ять розділів, наведено основні технології роботи організаційних психологів, які можуть бути використані для розв'язання актуальних проблем, що виникають в роботі менеджерів та персоналу організацій: формування конкурентоздатної команди; розвиток професійно-управлінського самовизначення менеджерів; прийняття менеджерами ефективних управлінських рішень; формування професійної етики менеджерів; профілактики та подолання комунікативних бар'єрів; запобігання та розв'язання організаційних конфліктів; формування сприятливого соціально-психологічного клімату, профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання»; психологічного забезпечення ефективності підприємницької діяльності. Кожна із технологій складається з трьох компонентів — інформаційно-смислового, діагностичного та корекційно-розвивального, що дає можливість забезпечити системне й оперативне вирішення організаційними психологами психологічних проблем в організації.
Навчальний посібник є першим виданням з практичної організаційної психології в Україні і розрахований для підготовки психологів та менеджерів організацій у вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти.
Навчальний посібник також може бути корисним для психологів і менеджерів, які бажають підвищити ефективність діяльності своїх організацій, враховуючи психологічні закономірності їх функціонування та розвитку.
 
ЗМІСТ
ВСТУП...13
Частина 1. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ (ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ)…18

Розділ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ…19
1.1. Сутність організацій; їх соціальпо-економічпі та соціальїю-психологічпі функції...19
1.2. Роль менеджерів у забезпеченні ефективного управління організаціями ...20
1.3. Персонал як основа ефективної діяльності організацій...22
1.4. Основні підходи та принципи аналізу діяльності організацій в сучасних умовах...23

Розділ 2. РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ...28
2.1. Про необхідність переходу від психології управління до організаційної психології...28
2.2. Предмет та основні завдання організаційної психології...30
2.3. Особливості академічної та практичної організаційної психології...33
2.4. Психологічна допомога як головна мста практичної організаційної психології...34

Розділ 3. ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В ОРГАНІЗАЦІЯХ...38
3.1. Поняття про модель психологічної служби...38
3.2. «Суспільна», «організаційна», «групова» та «особистіша» моделі психологічної служби...39
3.3. «Екстремальна» і «стабільна» моделі психологічної служби...40
3.4. «Безпосередня» та «опосередкована» моделі психологічної служби...42

Розділ 4. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ...45
4.1. Просвітницька діяльність організаційних психологів...45
4.2. Ролі діагностичної та експертної діяльності організаційних психологів...47
4.3. Прогнозування і профілактика як види діяльності організаційних психологів...49
4.4. Особливості психокорекційпої, психоконсультативної та психотерапевтичної діяльності організаційних психологів...51

Розділ 5. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ...54
5.1. Поняття про технологічний підхід в роботі організаційних психологів і сутність технологій ...54
5.2. Особливості гуманітарних і психологічних технологій...55
5.3. Психолого-організацінпі технології як різновид психологічних технологій...56
5.4. Основні види психолого-організаційпих технологій...58

Розділ 6. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНІК У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ...60
6.1. Поняття про інтерактивні техніки та їх роль у реалізації технологічного підходу в роботі організаційних психологів...60
6.2. Роль організаційпо-спрямовуючих інтерактивних технік у формуванні психологічної культури менеджерів і персоналу організацій...62
6.3. Використання змістовно-смислових інтерактивних технік для психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій...65
6.4. Застосування рольових ігор та тренінгів для психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій...66

Розділ 7. РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ОРГАШЗАЦІЙГЮГО
КОНСУЛЬТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ...72
7.1. Поняття про психолого-організаційпе консультування . та його роль в реалізації технологічного підходу в роботі організаційних психологів...72
7.2. Мотиваційний компонент моделі психолого-оргапізаційпого консультування...76
7.3. Когпітивпо-смисловий та операційний компоненти моделі психолого-оргапізаційного консультування...77
7.4. Особистісний та організаційний компоненти моделі психолого-оргапізаційного консультування...80

Частина 2. ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ З МЕНЕДЖЕРАМИ ТА ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПІДПРИЄМЦЯМИ...84

Розділ 1. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ КОМАНДИ...85
1.1. Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик конкурентоздатної команди (інформаційно-смисловий компонент технології)...85
1.2. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей діяльності конкурентоздатної команди (діагностичний компонент технології)...92
1.3. Система трепіпгових занять для формування конкурентоздатної команди (корекційно-розвивальний компонент технології)...103

Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖЕРІВ...111
2.1. Поняття про професійно-управліпське самовизначення менеджерів, його структуру та динаміку (інформаційно-смисловий компонент технології)...111
2.2. Загальні принципи і методики вивчення особливостей професійио-управлінського самовизначення менеджерів (діагностичний компонент технології)...119
2.3. Тренінгова та консультативна програма для розвитку професійно-управлінського самовизначення менеджерів (корекційно-розвивальний компонент технології)...127

Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ МЕНЕДЖЕРАМИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ...137
3.1. Поняття про управлінське рішення та чинники, що впливають па його прийняття в організації (інформаційно-смисловий компонент технологи)...137
3.2. Методи діагностики особливостей прийняття управлінських рішень в організації (діагностичний компонент технології)...144
3.3. Ділові та навчально-рольові ігри для підготовки менеджерів до ефективного прийняття управлінських рішень (корекційно-розвивальний компонент технології)...155

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МЕНЕДЖЕРІВ...170
4.1. Зміст і структура професійної стики менеджерів (інформаційно-смисловий компонент технологи)...170
4.2. Методи дослідження особливостей професійної стики менеджерів (діагностичний компонент технологи)...178
4.3. Система трепангових занять для формування професійної стики менеджерів (корекційно-розвивальний компонент технології)...184

Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР'ЄРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ...192
5.1. Поняття про комунікативні бар'єри в організації, їх види та причини виникнення (інформаційно-смисловий компонент технологи)...192
5.2. Система діагностичних методик для вивчення комунікативних бар'єрів в організації (діагностичний компонент технології)...198
5.3. Тренінгова програма для профілактики та подолання комунікативних бар'єрів із організації (корекційно-розвивальний компонент технології)...214

Розділ 6. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ...223
6.1. Організаційні конфлікти: основні види, причини виникнення та шляхи подолання (інформаційно-смисловий компонент технології)...223
6.2. Система діагностичних методик для вивчення особливостей організаційних конфліктів (діагностичний компонент технології)...235
6.3. Модель психолого-організаційного консультування з проблеми розв'язання конфліктів в організації (корекційно-розвивальний компонент технології)...247

Розділ 7. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ...253
7.1. Зміст, структура та види соціальпо-психологічпого клімату в організації (інформаційно-смисловий компонент технологи)…253
7.2. Методики для діагностики соціально-психологічного клімату в організації (діагностичний компонент технології)...257
7.3. Тренінгова програма формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації (корекційно-розвивальний компонент технологи)...269

Розділ 8. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ СИНДРОМУ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» В ОРГАНІЗАЦІЯХ...274
8.1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)...274
8.2. Методики для діагностики синдрому «професійного вигорання» в організаціях (діагностичний компонент технології)...281
8.3. Індивідуальна та групова програми для профілактики і подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях (корекційно-розвивальний компонент технологи)...298

Розділ 9. ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...308
9.1. Психологічні особливості підприємницької діяльності (інформаційно-смисловий компонент технологи)...308
9.2. Система діагностичних методик для вивчення психологічних особливостей підприємницької діяльності (діагностичний компонент технологи)...315
9.3. Комплекс активних методів і форм психологічної підготовки підприємців до підвищення ефективності підприємницької діяльності (корекційно-розвивальний компонент технології)...335

ПІСЛЯМОВА...344
СПИСОК ЧЛЕНІВ АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ...345
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (ДО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА)...346Связаться с администраторомПохожие публикации:

 • Шаповалов В. О. Методика визначення психологічних ознак достовірності/недостовірності показань у юридичній практиці: методичний посібник
 • Шаповалов В.О., Янченко О.В. Криміналістичні рекомендації щодо застосування відеозапису при проведенні окремих слідчих дій
 • Шамир Тиляев. Что такое обида и как с ней справиться? - Шамир Тиляев
 • Евсеева Людмила Васильевна. Образовательный проект: «Здоровьесбережение как неотъемлемый компонент современной образовательной среды»
 • Светлана Кудрина. Оздоровительный компонент в использовании подвижных игр при различных заболеваниях детей
 • Активность мозга помогает находить преступников
 • ШКАЛА ТЕСТІВ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ БІНЕ – СІМОНА (варіант Л.Термєна)
 • Максимова Е. В. Влияние структуры личности на профессиональную успешность менеджеров компаний сферы информационных технологий
 • Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 4 класс. Учебник в 2 частях
 • Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности - состояние и возможности психологической защиты.
 • Георгий Почепцов. Коммуникативные операции вчера и сегодня
 • Радугин А.А. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций
 • Светлана Сачкова. Здоровьесберегающая технология – зрительная гимнастика
 • Редактор. Поздравления на День работника детского сада
 • Дятлова Светлана Леонидовна. Родительское собрание «Сегодня я – еще дошкольник, а завтра я – успешный школьник»
 • Байер Елена Ивановна. Конспект занятия по валеологии 'Спешим на помощь здоровячкам'
 • Мухаметзянова Гульнара Фаритовна. Аккультурация – приобщение русскоязычных детей дошкольников к культуре татарского народа.
 • Кодола Лариса. Занятие по самопознанию в старшей группе: «Я и моя семья»
 • Змейко Зоя Джуракимовна. Спортивное развлечение «Космическое путешествие» по технологии «Геокешинг» в средней группе.
 • Сыдыкова Гульшат Амирхановна. Технологическая карта организованной учебной деятельности Тема: «Весна»
 • Позднякова Ирина Владимировна. «Технологии социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста»
 • Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Книга для родителей. 3 класс. К учебнику Верещагиной И.Н. и др.
 • Килошенко Мая - Психология моды:теоретический и прикладной аспекты
 • Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 3 класс. В 2 ч. К учебнику Верещагиной И.Н. и др.
 • Горячев А.В. и др. Информатика. 4 класс. 1-2 часть
 • Пикеринг Кейт Учебное пособие для подготовки к ОГЭ по английскому языку: говорение. Macmillan Exam Skills for Russia
 • Этери Зумбадзе. Оздоровление детского организма посредством акватерапии
 • Комиссарова Лариса Геннадьевна. Конспект НОД с детьми II младшей группы Тема деятельности: «Встреча с Масленицей»
 • Павел Пономарев. Социофобия и сеть
 • Георгий Почепцов. Канадские и австралийские подходы к операциям влияния
 • Горячев А.В., Суворова Н.И. Информатика. 3 класс (Логика и алгоритмы)
 • Горячев А.В., Суворова Н.И. Информатика. 4 класс. Часть 3 (Логика и алгоритмы)
 • Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Книга для родителей. 2 класс. К учебнику Верещагиной И.Н. и др.
 • Вечное дитя; Puer aeteraus; puella aeternus
 • Меновщиков В. Ю. - Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями
 • Карандашев В. Н. - Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство.
 • Степанов С. С. - Диагностика интеллекта методом рисуночного теста
 • Вагин Ю.Р. - Авитальная активность
 • Волошенко Ирина Алексеевна. Здоровьесберегающие технологии в обеспечении образовательного и коррекционно-развивающего процесса
 • Акимова М.К. - Психологическая диагностика
 • Гуревич А. М. - Ассессмент: принципы подготовки и проведения
 • Лавриненко В.Н. - Психология и этика делового общения
 • Леонтьев Дмитрий - Тематический апперцептивный тест + стимульный материал
 • Мищев Владимир. Психология отношений.
 • Богданович В. Н. - Психокоррекция в повседневной жизни
 • Адлер Альфред - Практика и теория индивидуальной психологии
 • Лаак Ян тер, Бругман Герард. - Big 5. Как измерить человеческую индивидуальность.
 • Белопольский В.И.- Зрительно-моторный Бендер гештальт-тест: Руководство
 • Бегство в болезнь
 • Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. - Тренинг по сказкотерапии. • Разместите, пожалуйста, ссылку на эту страницу на своём веб-сайте:

  Код для вставки на сайт или в блог:      
  Код для вставки в форум (BBCode):      
  Прямая ссылка на эту публикацию:      


   (голосов: 0)

  Данный материал НЕ НАРУШАЕТ авторские права никаких физических или юридических лиц.
  Если это не так - свяжитесь с администрацией сайта.
  Материал будет немедленно удален.
  Электронная версия этой публикации предоставляется только в ознакомительных целях.
  Для дальнейшего её использования Вам необходимо будет
  приобрести бумажный (электронный, аудио) вариант у правообладателей.

  На сайте «Глубинная психология: учения и методики» представлены статьи, направления, методики по психологии, психоанализу, психотерапии, психодиагностике, судьбоанализу, психологическому консультированию; игры и упражнения для тренингов; биографии великих людей; притчи и сказки; пословицы и поговорки; а также словари и энциклопедии по психологии, медицине, философии, социологии, религии, педагогике. Все книги (аудиокниги), находящиеся на нашем сайте, Вы можете скачать бесплатно без всяких платных смс и даже без регистрации. Все словарные статьи и труды великих авторов можно читать онлайн.  Locations of visitors to this page        <НА ГЛАВНУЮ>      Обратная связь